วิสัยทัศน์
 

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนร่วมสรรค์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาตำบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน
2. ร่วมบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
4. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มองค์กรเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างสังคมเอื้ออาทร
6. ยกระดับการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ของคนในชุมชนให้มีศักยภาพ
7.ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่ลุกหลาน
8. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม การบริการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้