หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ในฐานะผู้กำกับดูแล
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)