หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 095-4796581
นางโสภิณเขมณิกา ชมภูพาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 081- 4283181
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 094- 4056688
นายทัตณัชพงศ์ ขวัญประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 091- 7564523
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม