กองการศึกษาฯ
 
- ว่าง -
ผู้อำนายการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาววาสนา ห้วยศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ แสวงผล
คนงาน
นางสาวเขมจิรา สิงห์ธร
คนงาน
นางสาวจุฬารัตน์ บุญพัฒ
คนงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
นางสาวกรธิดา จันทร์จวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐฌา ศรีสุขโข
ครูชำนาญการ
นางสาวมุทิตา อินทับเมฆ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัชนี นิจมหา
ครูชำนาญการ
นางสาวอัญชัญ กิจเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิราณี สุขกรีต
ผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก