กองช่าง
 
นายทัตณัชพงศ์ ขวัญประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ว่าง -
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
- ว่าง -
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายแพรศักดิ์ โทนผลิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวมนัสนันท์ ศรีสุขโข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปรวุฒิ ศรีนวล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนศักดิ์ เขียวพละ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสงกรานต์ เที่ยงธรรมดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประทีป ชื่นบาล
พนักงานขับรถยนต์
นายชรินทร์ มั่นคง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุขสันต์ จันทร์-อินทร์
คนงาน
นางสาวรสสุคนธ์ บุญรักษา
คนงาน
- ว่าง -
คนสวน