สำนักปลัด
 
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวฐาณิตา บำรุงสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวิรุติ ยอดสง่า
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุรัตน์ นิ่มเอนก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ สาประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ
นายประณต ชัยลิ้นฟ้า
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสรยุทธ กิจเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวจิราภรณ์ นวลศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรติยา ย่องเส็ง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ รักษาวงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิตยา หลวงนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางอาริยา เพ็ชร์ฉกรรจ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัชยา ขาวนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทกานต์ โพธิ์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพโรจน์ กัณฑ์หา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรกรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวรรณ์ สำเร็จกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพง ศิริชาติ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมควร ขวัญบุรี
คนงานประจำรถขยะ
นายประเสริฐ หลีทอง
พนักงานวิทยุ
นายอมร วงษ์มหา
คนงานประจำรถขยะ
นายศตวรรษ สาครจันทร์
คนงาน
นางอรชนก ถาวรวงษ์
คนงาน
นางสาวนฤมล เทศรุ่งเรือง
คนงาน
นางสาวนงนุช แซ่เล่า
คนงาน
นายกษิดิษ ทองเป้อ
คนงาน
นางซ่อนกลิ่น แพทย์รักษา
พนักงานดับเพลิง