คณะผู้บริหาร
 
นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
โทร 081-9454144
นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
โทร 081-7613649
นายนครินทร์ ติงสรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
โทร 081-9495020
นาวาตรีบรรจง เพ็ชรฉกรรจ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
โทร 087 1363872