สภา อบต.
 
นายสำราญ ประสิทธิแพทย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
นายพรชัย รักษาวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
นายธีรศักดิ์ ศรีสุขโข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
นายประสาร ประสิทธิแพทย์
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายพรชัย รักษาวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายสำราญ ประสิทธิแพทย์
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายธีรศักดิ์ ศรีสุขโข
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายสมบูรณ์ เจริญพงษ์
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายสุวิทย์ อัมพรมหา
สมาชิกสภา หมู่ 6