การบริการพื้นฐาน
 
   

การคมนาคม   (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

 • ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3139 จากตำบลเชิงเนิน – บ้านหาดใหญ่ตำบลกะเฉด
 • รถยนต์โดยสารประจำทาง 1 สาย วิ่งระหว่างตลาดเทศบาลนครระยอง – บ้านเจ็ดลูกเนิน
 • อำเภอบ้านค่าย ประมาณ 30 นาที / คัน
     
   

การโทรคมนาคม
   - ชุมสายโทรศัพท์ย่อย                         1           แห่ง

     
   

การไฟฟ้า

 • จำนวนบ้านที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน     2,284     หลังคาเรือน
 • จำนวนบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน      -      หลังคาเรือน
     
   

การประปา

 • จำนวนบ้านที่มีน้ำประปาใช้จำนวน   2,284    หลังคาเรือน
 • จำนวนบ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้จำนวน   -      หลังคาเรือน
     
   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ที่พักสายตรวจประจำตำบล   1    แห่ง (หมู่ที่ 1)
 • หอกระจายข่าว                  8           แห่ง
 • ที่ทำการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลนาตาขวัญ
     
   

มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน  2 รุ่น   จำนวน 80 คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ  1 รุ่น         จำนวน 100 คน
 • กลุ่มอาสาสมัครควบคุมไฟป่า 1  รุ่น  จำนวน 35 คน