สภาพทางสังคม
 
   

ประชากร  
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน  6,527 คน แยกเป็นทะเบียนกลาง 501 คน 
แยกเป็นชาย  2,926  คน หญิง  3,100  คน
จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของ อบต. 2,284 หลังคาเรือน

     
   

หมู่ที่

ตำแหน่ง

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

1

นายสาธิต สุขประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

575

1,442

2

นายพจน์  นวลศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

536

1,516

3

นางสาวพัชริน  ประดับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

398

963

4

นายประวิทย์ ธรรมเจริญ
กำนันตำบลนาตาขวัญ

227

588

5

นายประจวบ  พูลศิริคช 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

410

1,049

6

นายขวัญเมือง  รณชิต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

137

468

รวม

2,283

6,026

     
   

การศึกษา
   - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (สังกัด อบต.นาตาขวัญ)      1 แห่ง       
      ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดชะวึก  หมู่ที่  3 

- โรงเรียนประถมศึกษา   3   แห่ง   ได้แก่

  • 1.โรงเรียนวัดนาตาขวัญ     (หมู่ที่ 1)
  • 2. โรงเรียนบ้านชะวึก          (หมู่ที่ 3)
  • 3. โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน   (หมู่ที่ 5) 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา   แห่ง   ได้แก่
    • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง  (หมู่ที่ 4)

     
   

สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์  3  แห่ง ได้แก่

  • 1. วัดนาตาขวัญ
  • 2. วัดชะวึก
  • 3. วัดเขาวังม่าน

- ศาลเจ้า  1  แห่ง   (หมู่ที่ 1 บ้านนาตาขวัญ)

     
   

สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  2  แห่ง   ได้แก่
                 1. สถานีอนามัยบ้านนาตาขวัญ (หมู่ที่ 1)
                 2. สถานีอนามัยบ้านเขาวังม่าน (หมู่ที่ 5)
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  3  แห่ง