สภาพทางเศรษฐกิจ
 
   

อาชีพ
ประชาชน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร  เช่น ทำสวน ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรับราชการ และรับจ้างทั่วไป

     
   

หมู่ที่

ครัว
เรือนการ
เกษตร

ชนิดพื้นที่ปลูก (ไร่)

รวม

ข้าว

มันสำปะหลัง

กะ
ท้อน

สับ
ปะรด

ทุ
เรียน

เงาะ

มังคุด

มะ
ม่วง

ขนุน

มะ
พร้าว

ยาง
พารา

1

170

150

-

50

-

250

180

200

15

20

30

100

1,045

2

215

450

-

50

-

150

50

130

30

20

30

10

970

3

210

30

35

80

20

500

500

200

30

30

30

570

2,005

4

120

-

25

40

30

570

150

300

25

30

30

1,250

2,450

5

170

10

50

200

-

750

450

400

60

50

40

1,190

3,200

6

80

-

40

40

20

380

150

150

20

20

20

380

1,220

รวม

965

640

150

460

70

2,600

1,480

1,380

180

170

180

3,500

10,890

     
   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • การใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • การดัดแปลงไม้ไผ่ เพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวผลมังคุด
  • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านชะวึก  หมู่ที่ 3
  • การผลิตถ่านอัดแท่ง   หมู่ที่  2
  • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นายสีไพร ประดับ เป็นประธาน
  • วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 2