สภาพทั่วไป
 
   

       ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ตั้งอยู่ เลขที่ 59  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139  หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000  โดยตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมืองระยอง ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 7  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,178 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

     
   

- พื้นที่ทั้งหมดของตำบลนาตาขวัญ 21,178 ไร่

 • พื้นที่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 2,117 ไร่
 • พื้นที่ทำการเกษตร 12,608 ไร่
 • พื้นที่นา 1,150 ไร่
 • พื้นที่ทำสวน 11,238 ไร่
 • พื้นที่ทำไร่ 220 ไร่
 • พื้นที่อื่นๆ 6,453 ไร่
     
   

- สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

 • ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย และตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
 • ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
 • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง
 • ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่ายและตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง
     
   

- ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น ประกอบกับเป็นที่ราบริมทะเล พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์

 • แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ คลองนาตาขวัญ
 • ภูเขาที่สำคัญมี 4 แห่ง คือ เขาท่าฉุด, เขาไม้แดง, เขาปลิก และเขาวังม่าน
     
   

- ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส (c)

     
   

ตำบลนาตาขวัญ เป็นตำบลหนึ่ง ใน  11 ตำบล ของอำเภอเมืองระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาตาขวัญ
 • หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์
 • หมู่ที่3 บ้านชะวึก
 • หมู่ที่ 4 บ้านชากขนุน
 • หมู่ที่ 5 บ้านเขาวังม่าน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองละลอก